Rekolekcje i 98 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasna Górę

 21.05.2022 - 98 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia – ks. A. Zawistowski – zaprasza na: 
Ogólnopolskie Rekolekcje 20–21 maja br. piątek – sobota
 oraz 
98 Ogólnopolską Pielgrzymkę Sł. Zdrowia 
na Jasną Górę 21–22 maja br. sobota – niedziela.

PROGRAM –  REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

oraz    98 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA – Jasna Góra 21–22 maja 2022 roku.

Rekolekcjom przewodniczy: o. Bartłomiej HUĆKO SJ

20 maja 2022 roku – piątek –  Kaplica św. Józefa (ul. Klasztorna) 

10.00 – rozpoczęcie rekolekcji

– konferencja I

11.45 – konferencja II

– obiad

– czas wolny

15.00 – Msza Święta z homilią

– nabożeństwo majowe

– Adoracja Najśw. Sakramentu (indywidualnie, do 17.30)

18.00 – kolacja

19.30 – dialogi duszpasterskie

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu

21 maja 2022 roku – sobota –  Kaplica św. Józefa (ul. Klasztorna)

 9.30 – modlitwa poranna i konferencja III

– Adoracja Najśw. Sakramentu, sakrament Pojednania i Pokuty

11.15 – konferencja IV

14.00 – Msza Święta z homilią i zakończenie rekolekcji

Rozpoczęcie ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu

21.30 – Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)

23.00 – Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, przewodniczy bp Krzysztof Włodarczyk, Biskup Diecezjalny Bydgoski

22 maja 2022 roku – niedziela –  Aula im. O. Augustyna Kordeckiego:

8.45 – modlitwa poranna

9.00 – konferencja tematyczna i wystąpienie zaproszonych Gości

Szczyt Jasnogórski:  

10.45 – przywitanie Pielgrzymów i pocztów sztandarowych

11.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski

– Akt zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej

– poświęcenie sztandaru KSFP

 

Wpr. R.S.

 

2-3.04.2022 Rekolekcje Wielkopostne dla Środowiska Medycznego

2-3.04.2022 Rekolekcje Wielkopostne dla Środowiska Medycznego

Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski zaprasza 2-3 kwietnia 2022 r. pracowników służby zdrowia na dwudniowe  Rekolekcje Wielkopostne w Auli Akademika Praskiego, Msza św. godz.17:00  (ul. Floriańska 3a-za Katedrą Praską). Nauki rekolekcyjne wygłosi: Lekarz, Misjonarz, Proboszcz – KS. DR TEOLOGII BIBLIJNEJ SŁAWOMIR ABRAMOWSKI, 

 

…Jestem wierzący, bo wierzę w Boga,  który jest najpozytywniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem i który nigdy o mnie nie myślał źle i nie osądził (choć było za co, oj było!…), ale zawsze starał się, na miarę mojego zaufania Jemu, moje życie uczynić lepszym, szczęśliwszym i piękniejszym. Jestem chrześcijaninem, bo to Mesjasz Jezus przyprowadził mnie do Ojca i daje Ducha, dzięki któremu mogę żyć pełnią życia i spontanicznie czasem zrobić coś dobrego dla innych. Jestem katolikiem, bo to Kościół Powszechny skontaktował mnie z Jezusem, a moja wspólnota zawsze była dla mnie jak kochająca bezwarunkowo matka. Jestem księdzem, bo ci, co chcą coś pięknego w życiu osiągnąć, potrzebują brata i trenera. Jestem misjonarzem, bo lubię ludzi i chciałbym, żeby jak najliczniejszym z nich też się w życiu udało…

1985 – 1991 studia na Warszawskiej Akademii Medycznej,

1991 – 1993 praca w klinikach kardiologii Szpitala Grochowskiego i toksykologii CLO i Szpitala Praskiego w Warszawie,

1993 – 1998 studia i formacja w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie,

30.05.1998, święcenia kapłańskie

1998 – 2002 posługa duszpasterska: wikariusz w parafii św. Tomasza w Warszawie,

2002 – 2014 posługa misyjna w Izraelu i Palestynie w ramach Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy: organizator i pierwszy duszpasterz ośrodków katolickich i parafii w: Latrun, Aszdodzie, Hajfie, Tyberiadzie, Nazaret Illit, Eilacie, Aradzie, Mitzpe Ramon.

2003 – stopień doktora teologii biblijnej za rozprawę „Nowe Przymierze u Deutero – Izajasza”,

2014 – od 16.06. 2014 Proboszcz powstającej parafii Jana Pawła II na Bemowie w Warszawie.

 

Wpr. R.S.

 

IX Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP - 2022r.

W dniu 21.05.2022 r. o godz. 15.00 (sobota), odbędzie się w Częstochowie IX Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP.

Miejsce Walnego Zgromadzenia:

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie ul. św. Barbary 41 (Aula - Dom Rekolekcyjny).


Rejestracja delegatów godz. 14.45 - 15.00 (1 delegat na 10-ciu członków - § 27 pkt.5 statutu). Obecność Delegatów i Prezesów Oddziałów obowiązkowa.

Z uwagi na pandemię i ograniczony czas trwania IX Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów KSPiPP proszę o zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad i regulaminem.
Proszę przygotować listę osób do kandydowania do władz Zarządu Głównego KSPiPP.
Proszę przygotować sprawozdania z działalności Oddziałów KSPiPP na piśmie.

 

Szczegółowe informacje będą wysłane delegatom w terminie późniejszym.

 

                                                                                                                                 Krystyna Starosta

                                                                                                                  Sekretarz Zarządu Głównego KSPiPP.

 

PORZĄDEK OBRAD

IX WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

Częstochowa, 21 maja 2022 r.

21.05.2022 r. –  SOBOTA

14.45 –  15.00 –  Rejestracja delegatów.

15.00              –  Otwarcie Zgromadzenia (pierwszy termin).

15.15              –  Otwarcie Zgromadzenia (drugi termin).

                          Modlitwa w intencji Zgromadzenia.

15.20 –  15.25 –  Wybór Prezydium Zgromadzenia i Komisji Mandatowej.

15.25 –  15.30 –  Przyjęcie regulaminu obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

15.30 –  15.40 –  Wybór komisji:

  • Wyborczo - skrutacyjnej.

  • Uchwał i wniosków.

15.40 –  16.10 –  Sprawozdania z działalności:

  • Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

  • Głównej Komisji Rewizyjnej.

  • Głównego Sądu Koleżeńskiego.

16.10 –  16.40 –  Dyskusja nad sprawozdaniami.

                          Zgłaszanie wniosków i dyskusja nad nimi.
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu jawnym.

16.40 –  16.50 –  Przerwa kawowa.

16.50 –  17.10 –  Wybory nowego Prezesa ZG.
Prezentacja kandydatów.
Głosowanie.

17.10 –  17.40 –  Wybory członków ZG.

Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej.

Wybory Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Prezentacja kandydatów.
Głosowanie.

17.40 –  17.50 –  Sprawozdanie Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej z wyboru Prezesa.

17.50 –  18.10 –  Przedstawienie problemu funkcjonowania oddziałów w Polsce.
Sprawozdanie Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej z wyboru: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ukonstytuowanie się nowych organów stowarzyszenia.

18.10  – 18.45 –  Kolacja.

18.45  – 19.15 –  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał i wniosków.

19.15 –  19.30 –  Prezentacja oddziałów.

                          Modlitwa i zakończenie obrad. 

 

 

REGULAMIN IX WALNEGO ZGROMADZENIA
DELEGATÓW (ZJAZDU) KSPiPP

Częstochowa 21 maja 2022 r.

 

  I.  Walne Zgromadzenie Delegatów (Zjazd) jest jawne dla członków KSPiPP.

 II. Prezes KSPiPP otwiera Zjazd w obecności, co najmniej połowy delegatów w I terminie. Prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zgromadzenia. W przypadku braku quorum - w II terminie.

III. Na początku obrad Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym - przez podniesienie mandatu, wyboru Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i sekretarza (protokolanta).

IV. Przewodniczący Zjazdu:

      1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad,

      2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,

      3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie,

      4. ogłasza wyniki wyborów.

 V. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru prezydium Zjazd:

      1. przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu,

      2. ustala porządek obrad,

      3. wybiera komisje:

mandatową, która sprawdza ważność mandatów oraz stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania i prowadzenia wyborów,

uchwał i wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawach uchwał Zjazdu i przygotowuje ich projekty,

wyborczo - skrutacyjną, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, sporządza listę kandydatur, rozdaje karty wyborcze, zbiera głosy do zamkniętych urn, przelicza głosy i ustala wyniki wyborów. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach.

  VI. 1. Głosować można tylko osobiście.

       2. Głosowanie jest tajne i można zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów.

VII.  Bezpośrednio po dokonaniu wyboru komisja Uchwał i Wniosków podaje miejsce i czas, w którym komisja będzie przyjmować propozycje w sprawach uchwał i wniosków.

VIII. 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.

        2. Uczestnicy Zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego Sekretarzowi Zjazdu, prowadzącemu listę dyskutantów.

        3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.

  IX. 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wystąpienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

       2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

              a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia

              b) uchwalenie tajności głosowania

              c) zamknięcie listy mówców

              d) zamknięcie dyskusji

              e) zmiana porządku obrad

              f) przeprowadzenie głosowania

              g) ograniczenie czasu przemówień

              h) stwierdzenie quorum

              i) przeliczenie głosów

              j) zamknięcie listy kandydatów

       3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

  X. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez Przewodniczącego Zjazdu do głosowania.

 

Wpr. R.S.

 

Dzień Chorego w Szpitalu Bródnowskim - 10 lutego 2022r

Dzień Chorego w Szpitalu Bródnowskim (foto, audio)
10 lutego 2022 roku, Kaplica Szpitala Bródnowskiego

W przededniu XXX Światowego Dnia Chorego w kaplicy Szpitala Bródnowskiego bp Romuald Kamiński odprawił Mszę Świętą dla pacjentów i personelu medycznego.

 

fot. Karolina Błażejczyk

Pełna fotorelacja do obejrzenia tutaj.

W homilii Ordynariusz Warszawsko-Praski odwołał się do Czytania z Pierwszej Księgi Królewskiej i historii Króla Salomona, ukazując na jego przykładzie, że gdy grzeszymy to skutki naszych działań mogą ranić również innych:

Mój grzech wydawałoby się osobisty, w skutkach nie jest osobisty. Przez każdy grzech blokujemy przypływ Łaski Bożej, która podtrzymuje rozwój tego, co jest życiem, pięknem, dobrocią.

Przypominając tegoroczne Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego bp Kamiński zdefiniował pojęcie bliskości:

Bliskość niekoniecznie łączy się z pojęciem metrów, chociaż to jest ważne, bo my zwracamy uwagę na to, żeby ktoś był blisko, w zasięgu ręki. Czasami jest to fizycznie niemożliwie, a jednak czujemy, że ktoś jest przy nas, że dba o nas mimo pewnych odległości.

Jak dodał bliskość jest tożsama z miłością. Kocha ten, kto prowadzi drugiego do Pana Boga:

Bliskość równa się miłość. Bliski nam jest ten, kto nas kocha. Nie w sensie, że obdarza nas uczuciem, bo to jest coś więcej – to jest ten, który wszystko zrobi żebyśmy byli jak najbliżej Pana Boga, czyli wypełniali to, co jest największym pragnieniem Boga „świętymi bądźcie, bo i Ja jestem święty”.

Czasami takiego człowieka możemy nie rozumieć, bo ktoś, kto nas prawdziwie kocha, może być dla nas nieraz bardzo trudny. Musi pokonać w nas nasze uprzedzenia, słabości, niechęci, abyśmy prawdziwie weszli na drogę do świętości.

Pełna homilia:      https://diecezja.waw.pl/7910

Po homilii księża zgromadzeni na Liturgii udzielili sakramentu namaszczenia chorych.

Na koniec Eucharystii zgromadzeni w kaplicy odmówili akt oddania się Matce Bożej napisany przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Wpr. R.S.

 

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com