O nas

Rok 1989 był rokiem przełomowym w życiu naszego kraju. Nastąpił okres głębokich przemian, który pozwolił odtworzyć dawne stowarzyszenia katolickie, nawiązując do tradycji polskiego życia katolickiego przed wojną, a także do doświadczeń i wzorów występujących w innych krajach Europy. Stowarzyszenia służą umacnianiu podmiotowości społeczeństwa i tworzą podstawy ładu i moralności w zawodzie i w społeczeństwie. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Chcemy kultywować wszelkie dotychczasowe działania, których źródłem jest dobro pochodzące od Boga. W imię tego dobra chcemy spełniać nasze powołanie i oddanie dla drugiego człowieka w duchu miłości chrześcijańskiej. W służbie tej będziemy propagować zasady życia zdrowego moralnie, fizycznie i psychicznie.