Oddział KSPiPP

Zielona Góra

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Maria Magdalena Donabidowicz

Sekretarz

Krystyna Wysocka

Skarbnik

Małgorzata Kamionka

Duszpasterz

Ksiądz

Grzegorz Kniaź

E-mail

zielonagora@kspipp.pl

Telefon

-

Adres

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział Terenowy
Plac Powstańców Wielkopolskich 1 65 - 075 Zielona Góra

Spotkania

Informacje o oddziale

Droga ku Stowarzyszeniu
Historia powstania Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział Terenowy w Zielonej Górze rozpoczęła się w latach 90-tych XX wieku. Pełniłam wówczas funkcję przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.
Dokładnie nie przypominam sobie jak dotarł do mnie Statut  Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich wydany przez Regina Poloniae al. NMP 54 w Częstochowie. Niezwłocznie, w Biuletynie Informacyjnym  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podałam stosowną informację. Do każdego egzemplarza dołączyłam statut i przekazałam do poszczególnych rejonów. Po pewnym czasie uzgodniłam, z ówczesnym duszpasterzem służby zdrowia ks. Janem Dyrdą spotkania, na które zaprosiłam zainteresowane pielęgniarki i położne z wszystkich jednostek organizacyjnych woj. zielonogórskiego. [ Taki był wówczas podział administracyjny kraju].
Niestety, rozczarowałam się, na umówiony dzień i godzinę przybyło nas trzy osoby…
Ks. Dyrda pocieszając, uświadomił mi, że proces ten będzie przebiegał bardzo wolno i z oporami. Radził również abym nie zniechęcała się lecz nadal realizowała swoje zamierzenia.
Każdego roku informował mnie o organizowanych, z lekarzami, pielgrzymkach do Częstochowy i za moim pośrednictwem zapraszał wszystkie pielęgniarki i położne do uczestnictwa w nich. Kilkakrotnie jechałam sama. Po powrocie dzieliłam się wrażeniami w naszym środowisku i zachęcałam do pielgrzymowania w następnym roku.
Zainteresowanie nadal było bardzo skromne, jednak każdego roku dołączały pojedyncze osoby. Najczęściej towarzyszyły mi pielęgniarki Magdalena Donabidowicz, Zdzisława Sosnowska i Maria Stasińska. W 2002 roku nastąpiła zmiana zarządu w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich O\Terenowy w Zielonej Górze. Prezesem została dr Halina Szumlicz. Od tego momentu „życie towarzyskie” między naszymi grupami zawodowymi ożywiło się. Jednak o utworzeniu naszego stowarzyszenia jeszcze nikt nie wspominał. Przez cztery lata wspólnie organizowaliśmy rekolekcje dla służby zdrowia, pielgrzymki na Jasną Górę, uroczystości patronalne, a także „majówki” w Kole Łowieckim Piżmak, których inicjatorem był dr Roman Pilecki.
Naszym kontaktom sprzyjał ks. kan. Eugeniusz Jankiewicz, który wówczas był diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Również łaskawym okiem patrzył J.E. ks. bp. Adam Dyczkowski – Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Zainteresowane pielęgniarek rosło i utworzyła się już spora grupka. Podczas jednego ze wspólnych spotkań opłatkowych, poprosiłam J.E. o błogosławieństwo dla naszych dążeń. Wzmocnione, pełne nadziei, zaczęłyśmy mówić o zorganizowaniu się. W piątym roku współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy razem postanowiliśmy, że 20 czerwca 2007 r. odbędą się równocześnie dwa walne zebrania: Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Polsce i osób chętnych do utworzenia Katolickiego  Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.
Wybrano dwa zarządy, dla dwóch stowarzyszeń, zgodnie z obowiązującymi w nich statutami. Tak więc 20 czerwca 2007 roku jest dniem utworzenia  Katolickiego  Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich O\Terenowy w Zielonej Górze.
W skład zarządu weszły:
Magdalena Donabidowicz – prezes
Krystyna Wysocka – sekretarz
Małgorzata Kamionka – skarbnik
Do korespondencji ustalono dla obydwu stowarzyszeń:
Pl. Powstańców Wielkopolskich 1
65 – 075 Zielona Góra
Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi w Polsce stowarzyszeniami, które wspólnie i zgodnie współpracują, dla dobra całego środowiska medycznego w woj. lubuskim. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę i rozwój. Pojawiają się oznaki zainteresowania tworzeniem kół z odległych miejscowości, w ramach Oddz. Terenowego w Zielonej Górze.
Nadal, razem z lekarzami planujemy i realizujemy zajęcia na kolejne lata. J.E.ks.bp Adam Dyczkowski odszedł na emeryturę, ale będąc ks. Biskupem Seniorem nadal pozostaje w bliskim kontakcie ze stowarzyszeniami.
Nowym Ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej został J.E.ks.bp Stefan Regmunt, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest krajowym Opiekunem Służby Zdrowia. J.E bardzo żywo interesuje się działalnością obydwu stowarzyszeń, i w razie potrzeby służy nam radą i pomocą.
W 2008 r ważnym wydarzeniem w naszej historii, była wizyta Pani Senator RP Janiny Fetlińskiej i Jej uczestniczenie w uroczystościach patronalnych św. Łukasza Ewangelisty. Usłyszeliśmy wówczas wiele ciepłych słów skierowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wyraziła uznanie dla współpracy obydwu stowarzyszeń, które mogą być przykładem dla innych. Złożyła także serdeczne życzenia na następne lata. Te serdeczne słowa dodały nam sił do pokonywania trudności, które przecież zawsze istnieją.
Po zakończeniu uroczystości patronalnych snuliśmy jeszcze wspólne plany. Pragnieniem Pani Senator było, aby w Ciechanowie powstało takie stowarzyszenie. Zamierzała przyjechać z chętnymi pielęgniarkami do Zielonej Góry. W czasie tej rozmowy, nikt  z nas nie mógł przewidzieć, że straszna katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem zniweczy wszystkie plany. Jest jednak nadzieja, że pielęgniarki w Ciechanowie spróbują utworzyć Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, a my oferujemy życzliwą pomoc.
Pisząc krótką jeszcze historię Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze nie można pominąć tej wizyty. Niewiele osób potrafi tak serdecznie wspierać jednostki, które są twórcze. Zawsze mówiła: „ Nie daj sobie podciąć skrzydeł, robisz dobrze, rób tak dalej” lub „Teraz nie rozumieją, a w przyszłości docenią. Nie rezygnuj z tego, co robisz”. Te słowa zapamiętam na zawsze.
Zginęła tragicznie osoba, która bardzo dużo zrobiła dla naszej grupy zawodowej. Wydała wiele publikacji naukowych. Będąc senatorem także nie zapomniała o pielęgniarkach. Opracowała rozdział „ Pielęgniarki w Polskim Sejmie i Senacie” do książki pt. „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku” opracowanej przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 2008r.
Przypomniała i ocaliła od zapomnienia wszystkie pielęgniarki, które tworzyły uregulowania prawne w historii naszego zawodu, od początków jego powstania, do czasów współczesnych. Kochała człowieka, a pielęgniarstwo było Jej zawodem, ze świadomego wyboru.
Została pochowana w Ciechanowie. W ostatnim pożegnaniu  uczestniczyły Magdalena Donabidowicz prezes KSPiPP w Zielonej Gorze, Krystyna Wysocka sekretarz KSPiPP w Zielonej Górze oraz Halina Szumlicz prezes KSLP w Zielonej Górze.
W czerwcu 2009 r rozstaliśmy się z naszym dotychczasowym duszpasterzem ks. prał. Eugeniuszem Jankiewiczem. Rozumiemy, że ze względu na nadmiar obowiązków nie może poświęcić nam wiele czasu. Cieszy nas fakt, że uczestniczy w okolicznościowych spotkaniach i zawsze możemy liczyć na Jego życzliwość w potrzebie. Od września 2009 r opiekę duszpasterską w naszych stowarzyszeniach sprawuje ks.dr Grzegorz Kniaź – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia  Najświętszej Maryi Panny w Klenicy i mamy nadzieję, że pozostanie z nami przez wiele lat.
15 września 2010 r rozpoczęliśmy kolejny rok. Kontynuujemy dotychczasowy system organizowania wszystkich zajęć w ciągu roku. Nadal współpracujemy z Klubem Inteligencji Katolickiej i Wspólnotą Krwi Chrystusa.
Dotychczasowe dzieje Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze obejmują okres trzech lat. Droga do jego utworzenia nie była ani prosta ani łatwa. Mimo wszystko liczy ono 21 członków (w tym 1 położna). Jesteśmy przekonane, że wraz z upływem czasu będzie nas coraz więcej. Rozwój stowarzyszenia zależy od determinacji jego członków, a nade wszystko od całego naszego środowiska.
P.T. Koleżanki i Koledzy przynależność do stowarzyszenia nie nakazuje omijać dróg, którymi chodzą wszyscy ludzie. Tu jest czas na refleksję, pracę nad sobą, dla dobra człowieka, ale też na zabawę, która jest najlepszym odpoczynkiem po ciężkiej i stresującej pracy.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów w Polsce aby łączyli się z nami przez tworzenie oddziałów terenowych, a pielęgniarki i położne z województwa lubuskiego serdecznie zapraszamy do nas życząc Szczęść Boże.
K.W.