STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

Preambuła

 

Rok 1989 był rokiem przełomowym w życiu naszego kraju. Nastąpił okres głębokich przemian, który pozwolił odtworzyć dawne stowarzyszenia katolickie, nawiązując do tradycji polskiego życia katolickiego przed wojną, a także do doświadczeń i wzorów występujących w innych krajach Europy. Stowarzyszenia służą umacnianiu podmiotowości społeczeństwa i tworzą podstawy ładu i moralności w zawodzie i w społeczeństwie. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Chcemy kultywować wszelkie dotychczasowe działania, których źródłem jest dobro pochodzące od Boga. W imię tego dobra chcemy spełniać nasze powołanie i oddanie dla drugiego człowieka w duchu miłości chrześcijańskiej. W służbie tej będziemy propagować zasady życia zdrowego moralnie, fizycznie i psychicznie.ROZDZIAŁ    I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich utworzone za wiedzą i aprobatą Konferencji Episkopatu Polski, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz na podstawie statutu.

§ 2
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich zostało powołane do życia przez członków założycieli w dniu 21 maja 1994 r., w czasie trwania 58 pielgrzymki pracowników Służby Zdrowia w Częstochowie na Jasnej Górze.

§ 3
Patronką stowarzyszenia jest Maryja Matka Boża i św. Łukasz Ewangelista.

§ 4
Asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest duchowny mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski.§ 5

 1. Stowarzyszenie jest Organizacją Społeczną o działalności pożytku publicznego, skupiającą pielęgniarki i położne akceptujące naukę Kościoła Katolickiego.
 2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma prawo powoływać Oddziały Terenowe. Oddziały Terenowe posiadają osobowość prawną.


§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze i działaniach.

§ 7
Stowarzyszenie posiada pieczęć podłużną z pełną nazwą Stowarzyszenia i napisem Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w ……………….  oraz pieczęć okrągłą zawierającą w otoku pełną nazwę Stowarzyszenia i napisem Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w ………………. , w środku znak graficzny Stowarzyszenia. Znak graficzny zatwierdza Zarząd Główny.

§ 8

 1. Stowarzyszenie wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar i odznakę organizacyjną.ROZDZIAŁ    II
TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 9

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.ROZDZIAŁ    III
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10
CELE:

 1. Pogłębianie i krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej oraz dbałość o ich przestrzeganie przez członków.
 2. Systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną.
 3. Godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej.
 4. Pielęgnowanie szczytnych tradycji zawodu.
 5. Aktywizacja członków Stowarzyszenia w życiu społecznym.


ZADANIA:

 1. Troska o realizację fundamentalnej zasady etyki pielęgniarskiej dotyczącej obowiązku obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
 2. Propagowanie w środowisku zawodowym nauki społecznej Kościoła, zwłaszcza dotyczącej etyki, bioetyki i godności osoby ludzkiej.
 3. Kształtowanie właściwych postaw pielęgniarek i położnych, podnoszenie ich świadomości moralnej i etycznej.
 4. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii zawodu oraz wybitnych postaci pielęgniarek i położnych.
 5. Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno – kulturalnej, oświatowo – wychowawczej, charytatywnej, opiekuńczej, samorządowej i społecznej, zwłaszcza na rzecz chorych i niepełnosprawnych.


§ 11
SPOSOBY REALIZACJI:

 1. Organizowanie konferencji, odczytów, spotkań tematycznych.
 2. Aktywny udział w życiu środowiska zawodowego poprzez współpracę z organizacjami zawodowymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi (krajowymi i zagranicznymi).
 3. Archiwizacja, badanie i udostępnianie materiałów dotyczących historii zawodu i wybitnych postaci pielęgniarek i położnych. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 4. Propagowanie wiedzy o pielęgniarstwie i położnictwie oraz o pielęgniarkach i położnych wśród młodego pokolenia.
 5. Współpraca z Kościołem w organizowaniu modlitw, dni skupień, rekolekcji służących rozwojowi i pogłębianiu życia duchowego pielęgniarek i położnych oraz ich podopiecznych.
 6. Organizowanie opieki i pomocy pielęgniarskiej, lekarskiej i socjalnej dla osób potrzebujących, a zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych przez otwieranie i prowadzenie zakładów leczniczych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych.
 7. Wspieranie i troska o pielęgniarki i położne seniorki.ROZDZIAŁ    IV
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 12
Stowarzyszenie tworzą:

 1. Członkowie zwyczajni – rzeczywiści.
 2. Członkowie wspierający.
 3. Członkowie honorowi.


§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym – rzeczywistym może być pielęgniarz, pielęgniarka i położna, posiadający obywatelstwo polskie, który akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania statutu oraz kieruje się w życiu zasadami etyki katolickiej.
 2. Członków zwyczajnych – rzeczywistych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie przesłanej przez Zarząd Oddziału deklaracji kandydata podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
 3. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi – rzeczywistymi.§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe poparcie moralne i materialne celów Stowarzyszenia i jednocześnie akceptuje założenia Statutu i Uchwał Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie przesłanej przez Zarząd Oddziału deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
 3. Członkami wspierającymi mogą być duszpasterze służby zdrowia: duszpasterz krajowy, duszpasterze diecezjalni oraz kapelani szpitali.
 4. Duszpasterze służby zdrowia nie wymagają poparcia dwóch członków wprowadzających oraz są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich.


§ 15
Za szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału może nadać godność członka honorowego osobom fizycznym.

§ 16
Członkowie zwyczajni-rzeczywiści mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia.
 2. Udzielać rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych-rzeczywistych, członkom kandydatom i członkom wspierającym.
 3. Zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie.
 6. Posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie.


§ 17
Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych – rzeczywistych wymienione w § 16 pkt. 3 – 5.

§ 18
Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w § 16 pkt. 3 – 6 oraz prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 19
Członkowie zwyczajni-rzeczywiści mają obowiązek:

 1. Brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów i realizację zadań Stowarzyszenia.
 2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. § 20

Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni – rzeczywiści z wyjątkiem wymienionych w § 19 pkt 1.


§ 21
Członkowie honorowi mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni – rzeczywiści z wyjątkiem wymienionych w § 19 pkt 1 i 4.

§ 22
Członkostwo Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych – rzeczywistych i wspierających ustaje na skutek:

 1. Śmierci.
 2. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.
 3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku mimo upomnienia.


§ 23
W razie postępowania uchybiającego godności człowieka lub rażąco złej postawy moralnej, Walne Zgromadzenie pozbawia członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 24
Od uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia dotyczącej nie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych – rzeczywistych, wspierających, lub skreślenia z listy członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały w tej sprawie.
Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie odwołujący się członek jest zawieszony w prawach członka.

ROZDZIAŁ    V
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU,
UZUPEŁNIANIE SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 25
 Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Naczelna Rada Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Główny.
 4. Główna Komisja Rewizyjna.
 5. Główny Sąd Koleżeński.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję społecznie.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 26

 1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni – rzeczywiści lub członkowie delegaci zwyczajni – rzeczywiści, jeżeli liczba członków zwyczajnych – rzeczywistych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób.
 2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 4. W przypadku ustąpienia lub śmierci członków wybieralnych, skład uzupełnia Walne Zgromadzenie w drodze tajnego głosowania.
 5. Uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków władz przeprowadza się głosowanie tajne.


§ 27

 1. Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny co dwa lata, porządek obrad podawany jest co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i może on być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  • na mocy własnej uchwały;
  • na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • na pisemny wniosek co najmniej 40% członków zwyczajnych-rzeczywistych.
 4. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winny być uzasadnione i zawierać projekt porządku obrad. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może upłynąć więcej niż 2 m-ce (60 dni). Jeżeli liczba członków zwyczajnych – rzeczywistych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, w następnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie delegaci.
 5. Delegaci wybierani są przez członków zwyczajnych – rzeczywistych na Walnych Zgromadzeniach członków Stowarzyszenia; 1 delegat na 10 członków. Kadencja delegatów trwa 4 lata. W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą z prawem wybierania i bycia wybieranymi członkowie zwyczajni – rzeczywiści, należący do Koła lub Kół, nad którymi dany Zarząd sprawuje opiekę. Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z urzędu Prezes i członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego z głosem stanowiącym.
 7. W Walnym Zgromadzeniu i w Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie honorowi, krajowy duszpasterz służby zdrowia i diecezjalni duszpasterze służby zdrowia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków lub delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 28
Walne Zgromadzenie:

 1. Określa główne kierunki działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Naczelnej Radzie Stowarzyszenia.
 4. Wybiera Prezesa i członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński.
 5. Rozpatruje wnioski Naczelnej Rady Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, agend i członków Stowarzyszenia.
 6. Nadaje godność członka honorowego oraz pozbawia go po wysłuchaniu wniosku Głównego Sądu Koleżeńskiego, Naczelnej Rady Stowarzyszenia, bądź Zarządu Głównego.
 7. Rozstrzyga sprawy odwołań członków zwyczajnych – rzeczywistych i uczestników Walnego Zgromadzenia od uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Głównego zgodnie z § 22.
 8. Uchwala zmiany Statutu.
 9. Zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia, a w szczególności Naczelnej Rady Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.
 11. Uchwala rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia na warunkach i w trybie określonym w §§ 49, 50, 51.


NACZELNA RADA STOWARZYSZENIA

§ 29
Naczelnej Radzie Stowarzyszenia przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, a w jej skład wchodzą:

 1. Zarząd główny.
 2. Prezesi Oddziałów.
 3. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć: Asystent Kościelny Stowarzyszenia, diecezjalni duszpasterze służby zdrowia.


§ 30
Do kompetencji Naczelnej Rady Stowarzyszenia należy:

 1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwalanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, sposobu ich płacenia oraz sposobu i wysokości odprowadzania ich do Zarządu Oddziału oraz do Zarządu Głównego.


§ 31
Posiedzenia Naczelnej Rady Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na rok.

§ 32
Do ważności obrad Naczelnej Rady Stowarzyszenia potrzebna jest obecność ponad połowy członków Naczelnej Rady Stowarzyszenia w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków Naczelnej Rady Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne


ZARZĄD GŁÓWNY
§ 33

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Sekretarz
  4. Skarbnik
  5. 1 – 3 członków
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia. Kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecni, którzy złożą pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Prezesa wybiera się w osobnym głosowaniu. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat otrzyma bezwzględną większość głosów. W razie nie dokonania wyboru w pierwszym głosowaniu, w drugim dokonuje się zwykłą większością głosów spośród dwóch, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Funkcję Prezesa wolno sprawować przez dwie następujące po sobie kadencje. Prawo o ubieganie się o kolejny wybór przysługuje po upływie co najmniej jednej kadencji.
 4. Wybranymi na pozostałych członków Zarządu Głównego są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów pod warunkiem, że każdy z nich otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie wszystkie miejsca zostaną obsadzone lub nikt nie uzyska bezwzględnej większości – przeprowadza się głosowanie ponowne. O wyborze na nie obsadzone miejsca decyduje zwykła większość głosów.
 5. Zarząd Główny konstytuuje się na wniosek Prezesa na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 6. W posiedzeniach Zarządu Głównego może brać udział z głosem doradczym Asystent Kościelny Stowarzyszenia oraz na zaproszenie Prezesa mogą brać udział również z głosem doradczym prezesi Zarządów Oddziałów.


§ 34
Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem Statutu, wskazaniem i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz Naczelnej Rady Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Naczelnej Rady Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych – rzeczywistych i wspierających na podstawie przysłanych deklaracji przez Zarządy Oddziałów oraz występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego, skreślenie z listy członków zgodnie z postanowieniem § 22.
 4. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół oraz nadzorowanie ich działalności.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Uchwalanie rocznych planów i budżetu Stowarzyszenia.
 7. Angażowanie i zwolnienie pracowników.
§ 35
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 36
Do ważności obrad Zarządu Głównego potrzebna jest obecność ponad połowy członków Zarządu Głównego w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków Zarządu Głównego przeprowadza się głosowanie tajne.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 37

 1. Główna Komisja Rewizyjna w składzie 3 – 5 członków jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 2. Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;
  2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;
  3. kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
  4. kontrola, o której mowa w § 37 ust. 2 pkt 1, 2, 3 winna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku;
  5. opiniowanie rocznego preliminarza oraz bilansów rocznych Stowarzyszenia;
  6. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu;
  7. występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu Głównego.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować działalność merytoryczną i gospodarkę finansową Oddziałów i Kół.
 4. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego, Naczelnej Rady Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału z głosem doradczym.


GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 38

 1. Główny Sąd Koleżeński w składzie 5 osób wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka na wniosek Walnego Zgromadzenia, Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów oraz członków Stowarzyszenia w sprawach:
  1. spornych między członkami Stowarzyszenia wynikających z ich działalności w Stowarzyszeniu;
  2. dotyczących naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. wykluczenie.
 4. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 5. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin, uchwalony przez Sąd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.ROZDZIAŁ    VI
STRUKTURA STOWARZYSZENIA
WŁADZE TERENOWE

§ 39

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Oddział prowadzi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.
 3. Oddziały tworzone są na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych – rzeczywistych.
 4. Uzupełnienie władz następuje zgodnie z § 26 ust. 4.
 5. Do warunków ważności uchwał władz terenowych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu władz centralnych zgodnie z § 26 ust. 4.
 6. Nadzór nad działalnością statutową Oddziału sprawuje Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.


§ 40

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Oddziału członków zwyczajnych-rzeczywistych, lub Walne Zgromadzenie Delegatów, jeżeli jest powyżej 100 członków Oddziału.
  2. Zarząd Oddziału.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.


§ 41

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych – rzeczywistych Oddziału lub Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na dwa lata. Czas Kadencji władz trwa 4 lata. Jeżeli liczba członków Oddziału przekroczy 100 osób, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Członkowie Oddziału wybierają delegatów (1 delegat na 10 członków). Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 60% ogólnej liczby członków zwyczajnych-rzeczywistych Oddziału, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału należy:
  1. wybór Zarządu Oddziału w głosowaniu tajnym;
  2. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  3. uchwalanie planu działalności Oddziału i rozpatrywania sprawozdań z działalności Oddziału;
  4. uchwalanie preliminarzy budżetowych w ramach budżetu Oddziału Stowarzyszenia;
  5. rozpatrywanie wniosków Zarządu Oddziału, agend i członków Oddziału;
  6. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z § 27 ust. 5.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Oddziału zwoływane jest odpowiednio jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie władz centralnych zgodnie z § 27 ust. 3 pkt. 1, 2, 3 oraz ust 4.


§ 42

 1. Zarząd Oddziału składa się w zależności od liczby członków z:
  1. w przypadku do 20 członków włącznie z:
   1. prezesa,
   2. sekretarza,
   3. skarbnika;
  2. w przypadku powyżej 20 członków z:
   1. prezesa,
   2. wiceprezesa,
   3. sekretarza,
   4. skarbnika,
   5. 1 – 3 członków.
 2. W pracach Zarządu Oddziału może uczestniczyć z głosem doradczym Asystent Kościelny Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Oddziału wybierany jest w trybie określonym w § 33 ust. 2, 3, 4, 5.
 4. Zarząd Oddziału:
  1. przyjmuje deklaracje kandydatów na członków;
  2. kieruje realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia w Oddziale;
  3. występuje z wnioskami do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
  4. kieruje do Zarządu Głównego wnioski kandydatów na członków wraz z deklaracją kandydata;
  5. zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału;
  6. realizuje preliminarze budżetowe w ramach budżetu Oddziału oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w ramach posiadanych przez Oddział środków materialnych;
  7. angażuje i zwalnia pracowników.
 5. Do reprezentowania Oddziału na zewnątrz uprawnieni są prezes i wiceprezes Oddziału, do podpisywania pism i dokumentów uprawnieni są prezes, wiceprezes i sekretarz Oddziału.


§ 43
Komisja Rewizyjna Oddziału złożona z przewodniczącego i dwóch w przypadku minimalnej liczby członków lub czterech członków w przypadku większej liczby członków Oddziału kontroluje działalność Oddziału i jego Zarządu, przedstawia wnioski na Walnym Zgromadzeniu Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Postanowienia § 37 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 44

 1. Oddział może powoływać Koła na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych – rzeczywistych.
 2. Koła mogą być dzielnicowe, szpitalne, specjalizacyjne, parafialne i inne.
 3. Zakres terytorialny działalności Kół określa osobna uchwała Zarządu Oddziału.
 4. Koło prowadzi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ    VII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 45
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.

§ 46
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Działalności gospodarczej oraz dochodów własnych.
 3. Dotacji.
 4. Darowizn, spadków i zapisów oraz dochodów własnych.


§ 47

 1. Dla zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia lub udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego w tym Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa oraz skarbnika, albo innego upoważnionego członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ramach ustalonego budżetu. Oświadczenie woli w tym zakresie powinno być składane pod nazwą Stowarzyszenia.
 2. Dla zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału Stowarzyszenia lub udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału w tym prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz skarbnika, albo innego upoważnionego członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w ramach ustalonego budżetu. Oświadczenie woli w tym zakresie powinno być składane pod nazwą Stowarzyszenia.


§ 48

 1. W dyspozycji Zarządu Głównego Stowarzyszenia pozostają fundusze pochodzące z wpisowego, części składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały oraz dotacji, darowizn i spadków i zapisów na rzecz całego Stowarzyszenia.
 2. W dyspozycji Oddziału Stowarzyszenia pozostają fundusze pochodzące ze składek Stowarzyszenia po odprowadzeniu ustalonej przez Naczelną Radę Stowarzyszenia części przeznaczonej na rzecz Zarządu Głównego, a także darowizny i inne przychody przeznaczone przez ofiarodawców lub Zarząd Główny na działalność danego Oddziału.ROZDZIAŁ    VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA

§ 49
Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób. Statut Stowarzyszenia oraz wprowadzane w nim zmiany wymagają do ważności zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 50
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3 –5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 51
W razie likwidacji Stowarzyszenia bądź Oddziału Stowarzyszenia (art.35 ust.3 pkt.3 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. 1989 Nr 29, poz.154 z późn. zm.) jego majątek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski lub na inną kościelną osobę prawną wskazaną przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.