Deklaracja

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
Zarząd Główny ul. Radna 14, 00-341 Warszawa
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

TWORZENIE ODDZIAŁÓW I KÓŁ KSPiPP

INSTRUKCJA O TWORZENIU ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH-DIECEZJALNYCH
I KÓŁ TERENOWYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH POLSKICH

Działalność statutową Stowarzyszenie realizuje poprzez Oddziały wojewódzkie–diecezjalne i Koła terenowe. Dla tworzenia ich należy podjąć następujące czynności:

 1. Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, lub inny kapłan, czy też pielęgniarki i położne katolickie organizują spotkania zainteresowanych życiem w wierze i nauką Kościoła dla założenia Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Spotkanie należy rozpocząć modlitwą i informacją o celu tworzenia Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w oparciu o Statut.
 3. Następnie należy:
  1. a) sporządzić listę uczestników zebrania z podaniem imienia, nazwiska i adresu wstępujących do Stowarzyszenia,
  2. b) wybrać przewodniczącą zebrania i sekretarza – protokolanta,
  3. c) przeczytać Statut Stowarzyszenia,
  4. d) osoby, które wyrażają chęć do przystąpienia do Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich wypełniają deklaracje.
 4. Jeżeli chęć wstąpienia do Stowarzyszenia zadeklaruje dziesięć lub więcej osób należy dokonać tymczasowego zarządu oddziału i skarbnika.
 5. Tymczasowy Zarząd wspólnie z kapłanem zapoznaje się z deklaracjami kandydatek i je opiniuje.
 6. Należy skompletować dokumenty:
  1. a) listę uczestników zebrania informacyjno–organizacyjnego.
  2. b) zaopiniowane deklaracje kandydatek,
  3. c) protokół z zebrania.
   Dokumenty powinny być przesłane do Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z siedzibą: ul. Radna 14, 00-341 Warszawa.
 7. Zarząd Główny po zapoznaniu się z dokumentacją rejestruje Oddział Wojewódzki Diecezjalny, nadaje mu należne prawa działania i w głosowaniu jawnym dokonuje przyjęcia zgłoszonych osób w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rozpatruje ewentualne uwagi, zastrzeżenia. Decyzję swą Zarząd Główny odsyła z powrotem wraz z ewentualnymi uwagami do Zarządu wojewódzkiego–diecezjalnego.
 8. Tymczasowy Zarząd wojewódzki–diecezjalny zwołuje Walne zebranie członków i zgodnie ze Statutem przeprowadza normalne wybory Zarządu i ustala program działania Oddziału.
 9. Opiekunem duchowym Oddziału wojewódzkiego–diecezjalnego, czy Koła terenowego jest diecezjalny duszpasterz służby zdrowia lub inny kapłan.