Deklaracja

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
 
Zarząd Główny ul. Radna 14, 00-341 Warszawa
 
D E K L A R A C J A
 
Nazwisko i imiona

………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania, kod, tel.

………………………………………………………………………………………………………………………
Parafia (pod wezwaniem)

………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie – nazwa szkoły
 
………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy

………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Położnych Polskich. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania
Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa
w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania postanowień, a nadto strzec
godności członka Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.

…………………………………                                ……………………………………………………………..
Data i miejscowość                                             Własnoręczny podpis
 
Członkowie wprowadzający:

1…………………………………………………………..
 
2. …………………………………………………………

Duszpasterz służby zdrowia lub inny kapłan

………………………………………………………………………………………………………………………
Wniosek Zarządu Oddziału w

………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja Zarządu Głównego

………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………

TWORZENIE ODDZIAŁÓW I KÓŁ KSPiPP

INSTRUKCJA O TWORZENIU ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH-DIECEZJALNYCH
I KÓŁ TERENOWYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH POLSKICH

 

Działalność statutową Stowarzyszenie realizuje poprzez Oddziały wojewódzkie–diecezjalne i Koła terenowe. Dla tworzenia ich należy podjąć następujące czynności:

  1. Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, lub inny kapłan, czy też pielęgniarki i położne katolickie organizują spotkania zainteresowanych życiem w wierze i nauką Kościoła dla założenia Oddziału Stowarzyszenia.

  2. Spotkanie należy rozpocząć modlitwą i informacją o celu tworzenia Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w oparciu o Statut.

  3. Następnie należy:

a) sporządzić listę uczestników zebrania z podaniem imienia, nazwiska i adresu wstępujących do Stowarzyszenia,

b) wybrać przewodniczącą zebrania i sekretarza – protokolanta,

c) przeczytać Statut Stowarzyszenia,

d) osoby, które wyrażają chęć do przystąpienia do Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich wypełniają deklaracje.

  1. Jeżeli chęć wstąpienia do Stowarzyszenia zadeklaruje dziesięć lub więcej osób należy dokonać tymczasowego zarządu oddziału i skarbnika.

  2. Tymczasowy Zarząd wspólnie z kapłanem zapoznaje się z deklaracjami kandydatek i je opiniuje.

  3. Należy skompletować dokumenty:

a) listę uczestników zebrania informacyjno–organizacyjnego.

b) zaopiniowane deklaracje kandydatek,

c) protokół z zebrania.

Dokumenty powinny być przesłane do Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z siedzibą: ul. Radna 14, 00-341 Warszawa.

  1. Zarząd Główny po zapoznaniu się z dokumentacją rejestruje Oddział Wojewódzki Diecezjalny, nadaje mu należne prawa działania i w głosowaniu jawnym dokonuje przyjęcia zgłoszonych osób w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rozpatruje ewentualne uwagi, zastrzeżenia. Decyzję swą Zarząd Główny odsyła z powrotem wraz z ewentualnymi uwagami do Zarządu wojewódzkiego–diecezjalnego.

  2. Tymczasowy Zarząd wojewódzki–diecezjalny zwołuje Walne zebranie członków i zgodnie ze Statutem przeprowadza normalne wybory Zarządu i ustala program działania Oddziału.

  3. Opiekunem duchowym Oddziału wojewódzkiego–diecezjalnego, czy Koła terenowego jest diecezjalny duszpasterz służby zdrowia lub inny kapłan.