IX Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP – 2022r.

W dniu 21.05.2022 r. o godz. 15.00 (sobota), odbędzie się w Częstochowie IX Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP.

Miejsce Walnego Zgromadzenia:

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie ul. św. Barbary 41 (Aula – Dom Rekolekcyjny).

Rejestracja delegatów godz. 14.45 – 15.00 (1 delegat na 10-ciu członków – § 27 pkt.5 statutu). Obecność Delegatów i Prezesów Oddziałów obowiązkowa.

Z uwagi na pandemię i ograniczony czas trwania IX Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów KSPiPP proszę o zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad i regulaminem.
Proszę przygotować listę osób do kandydowania do władz Zarządu Głównego KSPiPP.
Proszę przygotować sprawozdania z działalności Oddziałów KSPiPP na piśmie.

 

Szczegółowe informacje będą wysłane delegatom w terminie późniejszym.

 

                                                                                                                                 Krystyna Starosta

                                                                                                                  Sekretarz Zarządu Głównego KSPiPP.

 

PORZĄDEK OBRAD

IX WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

Częstochowa, 21 maja 2022 r.

21.05.2022 r. –  SOBOTA

14.45 –  15.00 –  Rejestracja delegatów.

15.00              –  Otwarcie Zgromadzenia (pierwszy termin).

15.15              –  Otwarcie Zgromadzenia (drugi termin).

                          Modlitwa w intencji Zgromadzenia.

15.20 –  15.25 –  Wybór Prezydium Zgromadzenia i Komisji Mandatowej.

15.25 –  15.30 –  Przyjęcie regulaminu obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

15.30 –  15.40 –  Wybór komisji:

  • Wyborczo – skrutacyjnej.

  • Uchwał i wniosków.

15.40 –  16.10 –  Sprawozdania z działalności:

  • Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

  • Głównej Komisji Rewizyjnej.

  • Głównego Sądu Koleżeńskiego.

16.10 –  16.40 –  Dyskusja nad sprawozdaniami.

                          Zgłaszanie wniosków i dyskusja nad nimi.
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu jawnym.

16.40 –  16.50 –  Przerwa kawowa.

16.50 –  17.10 –  Wybory nowego Prezesa ZG.
Prezentacja kandydatów.
Głosowanie.

17.10 –  17.40 –  Wybory członków ZG.

Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej.

Wybory Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Prezentacja kandydatów.
Głosowanie.

17.40 –  17.50 –  Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyboru Prezesa.

17.50 –  18.10 –  Przedstawienie problemu funkcjonowania oddziałów w Polsce.
Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyboru: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ukonstytuowanie się nowych organów stowarzyszenia.

18.10  – 18.45 –  Kolacja.

18.45  – 19.15 –  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał i wniosków.

19.15 –  19.30 –  Prezentacja oddziałów.

                          Modlitwa i zakończenie obrad. 

 

 

REGULAMIN IX WALNEGO ZGROMADZENIA
DELEGATÓW (ZJAZDU) KSPiPP

Częstochowa 21 maja 2022 r.

 

  I.  Walne Zgromadzenie Delegatów (Zjazd) jest jawne dla członków KSPiPP.

 II. Prezes KSPiPP otwiera Zjazd w obecności, co najmniej połowy delegatów w I terminie. Prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zgromadzenia. W przypadku braku quorum – w II terminie.

III. Na początku obrad Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym – przez podniesienie mandatu, wyboru Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i sekretarza (protokolanta).

IV. Przewodniczący Zjazdu:

      1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad,

      2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,

      3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie,

      4. ogłasza wyniki wyborów.

 V. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru prezydium Zjazd:

      1. przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu,

      2. ustala porządek obrad,

      3. wybiera komisje:

mandatową, która sprawdza ważność mandatów oraz stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania i prowadzenia wyborów,

uchwał i wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawach uchwał Zjazdu i przygotowuje ich projekty,

wyborczo – skrutacyjną, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, sporządza listę kandydatur, rozdaje karty wyborcze, zbiera głosy do zamkniętych urn, przelicza głosy i ustala wyniki wyborów. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach.

  VI. 1. Głosować można tylko osobiście.

       2. Głosowanie jest tajne i można zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów.

VII.  Bezpośrednio po dokonaniu wyboru komisja Uchwał i Wniosków podaje miejsce i czas, w którym komisja będzie przyjmować propozycje w sprawach uchwał i wniosków.

VIII. 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.

        2. Uczestnicy Zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego Sekretarzowi Zjazdu, prowadzącemu listę dyskutantów.

        3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.

  IX. 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wystąpienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

       2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

              a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia

              b) uchwalenie tajności głosowania

              c) zamknięcie listy mówców

              d) zamknięcie dyskusji

              e) zmiana porządku obrad

              f) przeprowadzenie głosowania

              g) ograniczenie czasu przemówień

              h) stwierdzenie quorum

              i) przeliczenie głosów

              j) zamknięcie listy kandydatów

       3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

  X. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez Przewodniczącego Zjazdu do głosowania.

 

Wpr. R.S.